Programske aktivnosti

Predškolska ustanova "Kolibri" Kovačica

f855i1sv

Program nege i vaspitanja dece od 1do 3 godine

Zadatke nege, vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 1 do 3 godine realizuju medicinske sestre- vaspitači i vaspitači, na osnovu Pravilnika o opštim osnovama predškolskog programa za uzrast do 3 godine.Osnovni cilj u vaspitanju je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u odnosu na okolinu i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju sveta i menjanju okoline.

Osnovni zadacio dnose se na:

- očuvanje i unapređivanje zdravlja dece (preventivno-zdravstvena zaštita);

- negovanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta;

- uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta;

- stvaranje povoljne socijalno-emotivne klime, strukturiranje vaspitne sredine koja

zadovoljava i motiviše dete;

- u periodu adaptacije planiranje aktivnosti koje detetu omogućavaju lakši boravak i navikavanje na grupu dece i osoblja;

- posebno negovanje individualnog kontakta kroz jedinstven uticaj nege i vaspitnog rada i postepeno prerastanje u grupne (zajedničke) oblike rada; obezbeđivanje zdravstveno-higijenskih uslova.

U okviru vaspitnog uticaja i razvijanja pojedinih svojstava ličnosti, planiraju se posebni zadaci:

  • fizičko – senzornog razvoja;
  • emocionalno-socijalnog razvoja
  • saznajnog razvoja. 
f855i1sv

Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu

Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u radu sa decom uzrasta od tri do pet i po godina je optimalan i harmoničan razvoj psihičkih i fizičkih svojstava i snaga ličnosti, i njeno osposobljavanje da proživi osmišljen, sadržajan, konstruktivan i plodotvoran ljudski život, radi postizanja lične sreće i ostvarivanja sebe kao ličnosti u određenom socio-kulturnom kontekstu. U ostvarivanju navedene težnje se angažuju svi društveni faktori (porodica, ustanove za decu, kulturne i prosvetne institucije i dr.), od kojih svaki ima svoje specifične zadatke uklopljene u celinu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

U celodnevnom boravku prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom od 3 do 5,5 godina su:

- stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj

- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj

- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika

- ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač – roditelj, vaspitač – šire okruženje.

Prioritetna vaspitna područja zadaci sa decom od tri godine do uključivanja pripremni predškolski program su sledeća:

- Podsticanje govora govornog stvaralaštva komunikativnih sposobnosti

- Ispunjavanje dečje bazične potrebe za kontaktom i komunikacijom sa odraslima.

- Komunikativna upotreba govora i aktivnost samog deteta.

- Podsticanje socijalne i emocionalne kompetencije dece

-Ponašanje koje je u skladu sa ličnim potrebama i očekivanjima, sa ciljevima i zamišljenim postignućima, a koja ne ugrožava tuđe potrebe i ciljeve, sprečava konflikte i doprinosi socijalnoj harmoniji.

- Negovanje tolerancije kod dece i pružanje pomoći u pronalaženju konstruktivnih rešenja za nesporazume, konflikte i pojave agresije među njima, da se deca usmeravaju njihovom predupređivanju, što podrazumeva da se ustupaju i dele stvari, čeka na red, uvažavaju različita mišljenja i ukus, da se razumeju motivi ponašanja drugih – stavljanjem na njihovo mesto.

f855i1sv

Pripremni predškolski program

  Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

  • celovitom razvoju deteta
  • razvoju sposobnosti
  • širenju iskustva
  • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokova života i rada, pri čemu je škola prva stepenica.

 Pripremni predškolski program ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa ponuđenim modelima i doprinosi :

- fizičkoj

- socijalnoj

- emocionalnoj

- intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno-obrazovnog rada su :

 

- Podsticanje osamostaljivanjarazvoj sposobnosti deteta da se brine sebida se snalazi socijalnom okruženju izgrađuje radne navike, da istražuje, rešava probleme, stvara, inicira donosi odluke, da razvija sposobnost izražavanja samoizražavanja. skladu tim, vaspitač stvara koristi situacije kojima ćse dete osećati sigurno kojima ćimati brojne mogućnosti za samostalno obavljanje aktivnosti.

- Jačanje socio-emocionalne kompetencijerazvoj pozitivne dečje slike sebi kao osnove samopouzdanja, socijalnih saznanja veština. tom pravcu, vaspitač deci omogućava da iskazuju svoja osećanja, prepoznaju adekvatno reaguju na osećanja drugih, razvijaju samokontrolu empatiju.

- Podrška saznajnom razvojupodrška razvoju mišljenja, govora, pamćenja, opažanja mašte. Vaspitač ćomogućiti detetu da istražuje, uočava nove veze, da tražnačine kako da rešproblem ili ispita neku svoju pretpostavku, negovaćradost otkrićkod deteta.

- Negovanje motiva radoznalostipodsticanje potrebe za saznavanjem proširivanjem iskustava. Priređivanjem podsticaja bogate sredine, vaspitačneguju razvijaju prirodnu dečju radoznalost.

- Poštovanje individualnosti podsticanje kreativnostiuvažavanje poštovanje ličnosti deteta, njegove potrebe, tempo razvoja, stil učenja, svojstven način doživljavanja izražavanja. Shodno tome, vaspitačpružaju deci priliku da kroz igru razne aktivnosti (drama , muzika, crtanje, govor sl.) izražavaju svoje stvaralačke potencijale.

- Podrška fizičkom razvojupodsticanje prirodnog rasta razvoja senzomotorne koordinacije, zadovoljavanje dečje potrebe za kretanjem motornom aktivnošću. Vaspitači će pažljivim izborom aktivnosti doprineti optimizaciji fizičkog razvoja.